Som del av det pågående arbetet med insyn i Hamnstyrelsen arbetsfördelning listar vi nedan vilka personer i styrelsen som innehar vilket ansvarsområde. Har ni förslag till förbättringar, frågor eller synpunkter vänligen kontakta respektive person.

 


Ansvarsområde Ansvarig(a)
Verksamheten
Bastun Ingvar Afredsson, Martin Gedda
Cafe’, vandrarhem, service byggnader Bo Svensson
Gästservice Charlotte Karlsson

Hamnen med bryggor & anläggning samt Hamnplatser Conny Carlsson
Spolstation, Tömningsbryggan, Truck & maskiner Leif Klarlsson
Säkerhet & Miljöstation Charlotte Karlsson

Övrigt
Ordförande Niklas Thoresson
Ekonomiansvarig Bo Svensson
Vice Ordförande Charlotte Karlsson
Sekreterare Carl Sedelius

Verksamhetens berättelse 2017 / 2018
Sommaren 2017 var en positiv sommar, hamnens gäster uppvisar positiva omdömen överlag och verksamheten går i linje med förra året trots att vädret inte varit med oss denna sommar.

Arbetet med att uppgradera all säkerhet har slutförts och nu gått in i normal förvaltning.

Cafet har genomgått en renovering med ny inredning och dedikerad plats för frukostbuffén. Även sortimentet har kompletterats.  Nya golfbanor har kommit på plats och uppskattningen kan ses genom ökade intäkter för föreningen.

Bommar har även köpts in för att skapa nya fasta platser på norra sidan av pontonen vid londonkajen. Detta är ett sätt för att öka platser utan större investeringar.
Långa bryggan vid södra hamnen har genomgått en renovering för att vara säker.
Bommar har köpts in för att skapa nya platser. Slänten har reparerats med plåtar.

Ny port till trucken har installerats pga risker med den gamla.

Kajen norr om skeppshandeln har träbelagts för att möjliggöra tankning av två båtar åt gången.

Diskussioner fortgår med båtägarna kring gamla hamnen och alternativen bom eller akterfäste.

Swish har introducerats som betalningsalternativ i bastun.

Ny pråm har byggts för hamnarbeten.

Belysning har satts upp på inre piren för ökad säkerhet och trivsel.

Styrelsen arbetar med hamnens långsiktiga plan. Tre olika alternativ för att öka antal fasta platser utvärderas samt möjlighet att öka vandrarhemmets kapacitet.

Följande arbeten är planerade under våren 2018:
Bygg ut kant vi räddningsstegar, förhindrar blockering.
Elcentral vid Fiskeboa bytes.
Förbättrad skyltning i hamnen enligt inspiration från studieresa.
El till bodarna vid Källesmöwa och utökad belysning.
Norra hamnen brygga vid boarna skall sättas fast.
Byta trädäck på pråmen/badbryggan
Byta ut vinkeljärn i Källesmöwa samt sätta stolpe på grundet.

 

Bästa hälsning
Syrelsen Källö-Knippla Hamnförening


Verksamhetens berättelse 2016 / 2017
Under vintern och våren har ett större arbete pågått med att förstärka säkerheten i hamnen.
Ett flertal räddningsstationer, brandsläckare samt stegar har satts upp. Arbetet har genomförts i samarbete med räddningstjänsten. När arbetet är slutfört kommer en karta över säkerhetsutrustningen att sättas upp.

Dagsbesökare med småbåtar anvisas till flytbryggan öster om brygghuset, på detta vis hoppas vi hålla de större övernattningsplasterna fria.
Nya golfbanor installeras sommaren 2017.

Beslut har tagits för att gradvis upprusta Cafet och utveckla sortimentet.

Följande arbeten är planerade under våren:
Långa bryggan invid södra hamnen rustas upp.
Plank kommer bytas på bryggan i Källesmöwa.
Reparation av slänten startas genom att plåtar läggs på plats.
Inklädning av kaj norr om skeppshandelns brygga för att möjliggöra tankning av två båtar samtidigt och därmed minska köerna för tankning.

Hamnen tillhandahåller ej längre båtkärra för upptagning då behovet är mycket begränsat.

Syrelsen Källö-Knippla Hamnförening